Bij WeSmart identificeren we 7 stappen om een energiegemeenschap op te bouwen.

  1. Identificatie van de deelnemers: Dit is het uitgangspunt. Wij identificeren deelnemers binnen een bepaald gebied die mogelijk geïnteresseerd zijn in de gemeenschap. Vervolgens nemen wij contact met hen op om het project uit te leggen en te zien of zij geïnteresseerd zijn in deelname.
  2. Technische en economische haalbaarheid: In deze stap analyseren wij de technische haalbaarheid en de voordelen voor de deelnemers, om na te gaan of zij belangstelling hebben om aan een dergelijk project deel te nemen.
  3. Validatie van de perimeter en de distributiewijze van de hernieuwbare productie : Hier is een overleg met de DNB nodig om de technische en geografische perimeter te valideren. Vervolgens verzamelen we de actoren van de gemeenschap om over hun eigen geval te praten en de werking van de gemeenschap uit te leggen, alsook om te bepalen of er behoefte is aan meer investeringen in hernieuwbare energie. Deze stap gaat gepaard met de ondertekening van een toestemmingsbrief om elke stakeholder akkoord te laten gaan met de creatie met WeSmart, en toestemming te geven om over de verbruiksgegevens te beschikken.
  4. Vaststelling van het juridisch kader: Vaststelling van het communautair juridisch kader, in afwijkende vorm tot de bekendmaking van de gewestelijke uitvoeringsbesluiten.
  5. Creatie: Configuratie van het platform (codering van de deelnemers, verdeelsleutels, opzetten van dashboards, facturatie, enz.)
  6. Beheer: Operationeel beheer van de gemeenschap (beheer van het bestuur, betrekkingen met de leden van de gemeenschap, facturering en inning van de betalingen).
  7. Optimalisatie: De energiegemeenschap zal worden onderworpen aan een optimalisatiestudie via een systeem van aanbevelingen die de deelnemers ertoe aanzetten de geproduceerde energie op het beste moment te verbruiken.